Input:

190/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 190/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb. a vyhlášky č. 452/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se řádek:
 
„Pevné palivo obecně
-
650
1100 2)
250
650
-
650
1100 2)
250
650
2500
1500 1)
650
500 1)
150
100 1)
400
300 1)”
nahrazuje řádkem:
 
„Pevné palivo obecně
-
650
1100 2)
250
650
-
650
1100 2)
250
650
2500
1500 1)
650
500 1)
1100 2)
150
100 1)
250 5)
400
300 1)
650 5) ”.
2. V příloze č. 8 části II bodě 6.2 písm. a) se za slovo „šrot” vkládá čárka.
3. V příloze č. 8 části II se v nadpisu bodu 6.12. slovo „elekrografitu” nahrazuje slovem „elektrografitu”.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.