Input:

19/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě Garance

č. 19/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. února 2019 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě.
Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 25. října 2019.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 19. března 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PŘÍSTUPOVÝ PROTOKOL
Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Republiky Severní Makedonie k této smlouvě,
se dohodly na následujícím:

  
Článek I
Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace Severoatlantické smlouvy jménem všech jejích stran vládě Republiky Severní Makedonie pozvání k přístupu k Severoatlantické smlouvě. V souladu s článkem 10 Smlouvy se Republika Severní Makedonie stane stranou k datu, kdy uloží listinu o přístupu u vlády