19/2018 F.z., Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
19/2018 F.z.
Generální finanční ředitelství

Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
DODATEK č. 3
GFŘ č.j.: 94112/18/7100-20118-012287
k pokynu GFŘ-D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 
 
Č.j.: 94112/18/7100-20118-012287

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017 a Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017 se v návaznosti na přetrvávající potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:
1) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“:
> Bod č. 12 - V druhé větě odstraněna spojka „a“ za spojením „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“. Doplněn text: „a v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“. V třetí větě odstraněna spojka „a“ za rokem 2017 a doplněn text: „a 2019“.
> Bod č. 15 - V druhé větě odstraněna spojka „a“ za rokem 2017 a doplněn text: „a
 
 Nahoru