Input:

R 19/1969; Řízení před soudem Garance

č. 19/1969 Sb. rozh.
Rozhodovanie o žalove o náhradu škody spôsobenej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia (§ 12 ods. 5 vyhl. č. 91/1958 Zb. v znení vyhl. č. 191/1960 Zb. a vyhl. č. 6/1967 Zb.) prináleží vzhľadom na § 2 ods. 2 písm. c) zák. č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži súdu. Príslušným na konanie v prvom stupni je podľa všeobecnej zásady o vecnej príslušnosti vyjadrenej v § 9 o. s. p. okresný súd.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. 1. 1968, 6 Cz 216/67.)
Žalobca ROH - Krajská odborová rada, krajská správa nemocenského poistenia v B. B. uplatnil proti žalovanému JRD H. N. v N. nárok na náhradu škody vo výške 21.150 Kčs s prísl. Podľa tvrdenia žaloby spôsobil žalobcovi tútu škodu právny predchodca žalovaného JRD P. tým, že zavinil výplatu nemocenského za dobu od 8. 12. 1958 do 14. 5. 1960 L. J. ako osobe podliehajúcej zamestnaneckému poisteniu napriek tomu, že menovaný ako súkromý majiteľ nákladného auta vykonával v dobe od 1. 11. 1957 do 14. 5. 1960 činnosť na svoj náklad a riziko pod rúškom družstva.
Okresný súd v Banskej Bystrici zastavil konanie uznesením zo 16. 3. 1965. Vychádzajúc z názoru, že o nárokoch z titulu neprávom vyplatených nemocenských dávok je príslušný rozhodovať krajský súd, vyslovil súčasne, že po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Krajskému

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací