Input:

R 19/1968; Doručování písemností soudem (státním notářstvím). Řízení před soudem Garance

č. 19/1968 Sb. rozh.
Jen řádné a předpisům, vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno.
Jestliže zákon výslovně stanoví, že se stejnopis písemného vyhotovení rozsudku doručuje určitým způsobem (§ 47 odst. 2 o. s. ř.), nikoli však formou doručení jiné osobě, pak doručení rozsudku do rukou jiné osoby než účastníka nemůže mít účinky řádného doručení, a to ani v tom případě, kdyby se jejím prostřednictvím rozsudek do rukou účastníka dostal.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. listopadu 1967, 6 Cz 183/67.)
Okresní soud v Mostě uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci 400,- Kčs a na nákladech řízení 20,- Kčs z důvodu částečné náhrady škody, kterou žalovaný způsobil jako vedoucí prodejny tím, že neodborně připravil maso k vyuzení, a to se zkazilo.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl opožděné odvolání žalovaného (§ 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Krajský soud vycházel správně z ustanovení § 204 odst. 1 o. s. ř., podle něhož nutno odvolání podat do 15 dnů od doručení rozsudku, proti němuž směřuje. Neobjasnil však dostatečně, zda a kdy byl žalovanému rozsudek doručen (§ 47 o. s. ř.), a v důsledku toho ani kdy žalovanému začala běžet lhůta k odvolání (§ 57 o. s. ř.).
Jen řádné a předpisům vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno. Podle § 158 odst. 2 o. s. ř. se stejnopisy písemného vyhotovení rozsudku doručují do vlastních rukou účastníků. Doručování písemností do vlastních rukou upravuje § 47

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací