Input:

19/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou Garance

č. 19/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. prosince 1966
o Smlouvě přátelství o spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou.
Dne 2. dubna 1964 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou.
Se smlouvou vyslovilo souhlas Národní shromáždění a president republiky ji ratifikoval.Ratifikační listiny v byly vyměněny v Saná dne 27. září 1966.
Podle svého článku 9 vstoupila Smlouva v platnost dnem 27. září 1966.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
SMLOUVA O PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI
mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou.
President Československé socialistické republiky a president Jemenské arabské republiky
majíce na zřeteli tradiční přátelské vztahy mezi lidem obou zemí vyjádřené též ve smlouvách o přátelství uzavřených mezi Československem a Jemenem dne 16. srpna 1938 a dne 5. července 1956
vedeni snahou uskutečňovat ve vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi cíle a zásady Charty Organizace spojených národů
přejíce si tyto vztahy dále rozvíjet a prohlubovat všestrannou spolupráci a vzájemnou pomoc mezi oběma zeměmi na základě respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod
potvrzujíce věrnost zásadám mírového soužití
oceňujíce vzájemně přínos obou zemí k upevňování, rozvíjení a uplatňování těchto zásad a
jsouce odhodláni dále přispívat ke zmírňování mezinárodního napětí, konečné likvidaci kolonialismu ve všech jeho formách a projevech, odstraňování překážek mírového soužití mezi státy, vytváření ovzduší důvěry mezi nimi a rozvíjení všestranné mezinárodní spolupráce
přesvědčeni o tom, že tak účinně přispějí k zajištění štěstí a blahobytu lidu obou zemí
rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu o přátelství a spolupráci:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují rozvíjet své vztahy na základě vzájemného uznávání a respektování územní celistvosti a politické nezávislosti. Československá socialistická republika potvrzuje své uznání svrchovanosti Jemenské arabské republiky na jemenském území.
Článek 2
Mezi Československem a Jemenem bude věčný mír a trvalé přátelství. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory, které by mezi nimi mohly vzniknout, budou řešit přímým jednáním a jinými mírovými prostředky v souladu se