Input:

R 19/1967; Spoluvlastnictví Garance

č. 19/1967 Sb. rozh.
V rozhodnutiu o rozvrhu náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť musí súd vychádzať z výšky spoluvlastníckych podielov. Spoluvlastnícky podiel však neznamená, že by sa vlastnícke právo spoluvlastníka vzťahovalo na určitú časť nehnuteľnosti, ktorá je v spoluvlastníctve.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 15. 9. 1966 4 Cz 71/60.)
Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením rozhodol o rozvrhnutí náhrady za vyvlastnenie zloženej v prospech A. a Z. D. a J. V. tak, že manželom D. bola priznaná čiastka 60 720 Kčs a J. V. čiastka 24 220,07 Kčs. Pri rozvržení náhrady súd vychádzal z kúpnej zmluvy z 13. júla 1951, ktorou A. a Z. D. ako spoluvlastníci 84/96 nehnuteľnosti, zapísaných vo vl. č. 1490 kat. úz. B. B. a to parcely č. 874 a domu č. 33 s dvorom, predali J. a M. V. 32/96 a súčasne sa dohodli, že ideálna tretina, kupovaná manželmi V. pozostáva v dome čp. 33 z jednej miestnosti, ďalej z kuchyne vedľa tejto miestnosti, z pivničky pod týmito miestnosťami sa nachádzajúcimi a jednej špajze pod schodami. Náhrada za vyvlastnenie bola tak rozvrhnutá podľa hodnôt skutočne užívaných nehnuteľností.
Krajský súd v Banskej Bystrici svojim uznesením potvrdil uznesenie okresného súdu. Vychádzal z toho, že v kúpnej zmluve sa strany dohodli, že ideálna tretina bude pozostávať z miestností a priestoru v kúpnej zmluve popísaných. Štátne notárstvo potom poukázalo priznané náhrady podľa rozhodnutia okresného súdu, potvrdeného rozhodnutím krajského súdu.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že uznesením krajského súdu ako aj rozhodnutiami štátneho notárstva, ktoré z rozhodnutia krajského súdu o rozvrhu náhrady pri poukazování zložených náhrad vychádzali, bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
V rozhodnutí o rozvrhu náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť musí súd vychádzať z

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací