Input:

R 19/1967 (tr.); Mimořádně snížení trestu odnětí svobody Garance

č. 19/1967 Sb. rozh. tr.
Mimoriadnymi pomerami páchateľa podľa § 40 ods. 1 tr. zák. sú okolnosti, ktoré nemajú priamy vzťah k spáchaniu trestného činu a ktoré nie sú hodnotené v rámci stupňa spoločenskej nebezpečnosti činu.
Takými okolnosťami nie je skutočnosť, že sa páchateľ k činu doznal, ľutoval ho a pomáhal ho objasniť. Mimoriadnymi pomerami z tohto hľadiska môže byť napr. situácia páchateľa, ktorý sa skutočne stará o väčší počet osôb, odkázaných na neho svojou výživou alebo ktoré sú dokonca v jeho osobitnej starostlivosti, kedy neprítomnosť páchateľa (ktorý tieto povinnosti riadne plnil) v rodine po dlhšiu dobu by mohla ohroziť riadnu výživu a výchovu týchto osôb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 1. decembra 1966 - IO Tz 64/66.)
Okresný súd v T. rozsudkom z 22. apríla 1966 sp. zn. T 87/66 uznal obvineného vinným trestným činom podľa § 221 ods. 1 tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že 18. septembra 1965 v M. po predchádzajúcom nedorozumení vo dverách hostinca trikrát bodol pripraveným vreckovým nožom poškozeného K do chrbta a spôsobil mu 2 bodné rany na chrbáte medzi lopatkami. Toto zranenie si vyžiadalo 22-dňovú pracovnú neschopnosť. Okresný súd sa odchýlil od návrhu obžaloby, podanej okresným prokurátorom pre trestný čin podľa § 8 ods. 1 k § 222 ods. 1 tr. zák. a túto zmenu kvalifikácie odôvodnil tým, že podľa výpovede lekára dr. L a výpovede dr. M zistil, že k ťažkej ujme mohlo dôjsť len vtedy, keby nôž vnikol do dutiny hrudnej.
Proti tomuto rozhodnutiu Okresného súdu v T., ktorým bol obvinený uznaný vinným uvedeným trestným činom podľa § 221 ods. 1 tr. zák. a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 9 mesiacov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny, podal odvolanie okresný prokurátor.
Krajský súd na základe tohto odvolania rozsudkom zo 17. júna 1966 sp. zn. 6 To 206/66 zrušil napadnutý rozsudok a pri nezmenenom skutkovom stave uznal obvineného vinným trestným činom podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 tr. zák. a za použitia ustanovenia § 40 ods. 1 uložil mu trest odňatia slobody v trvaní jedného roka nepodmienečne.
Na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil Najvyšší súd rozsudok krajského súdu vo