Input:

19/1966 Sb., Zákon o vysokých školách, platné do 31.8.1980 Archiv

č. 19/1966 Sb., Zákon o vysokých školách, platné do 31.8.1980
[zrušeno č. 39/1980 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. března 1966
o vysokých školách
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl I
Obecná ustanovení
§ 1
(1) Vysoké školy jsou pedagogickými, vědeckými a kulturními pracovišti nejvyšší úrovně; svou činností vytvářejí nezbytné předpoklady pro progresívní růst socialistického národního hospodářství, vědy a kultury.
(2) Československá socialistická republika všestranně pečuje o rozvoj vysokých škol, aby mohl plnit své poslání v souladu s potřebami socialistické společnosti a se světovým vývojem vědy a kultury.
§ 2
Úkolem vysokých škol je
a) vychovávat pracovníky vysoce vzdělané, odborně kvalifikované, připravené na základě znalostí marxismu-leninismu morálně a politicky pro všechny oblasti života socialistické společnosti;
b) rozvíjet vědeckou nebo uměleckou činnost a vychovávat nové vědecké nebo umělecké pracovníky;
c) prohlubovat a rozšiřovat odborné znalosti pracovníků s vysokoškolským vzděláním;
d) být středisky podílejícími se na rozvoji kultury a vzdělanosti lidu.
§ 3
Vysoké školy se člení na vysoké školy universitního, technického, ekonomického, zemědělského a uměleckého směru.
§ 4
Vysoké školy spolupracují navzájem, jakož i s jinými vědeckými, uměleckými a odbornými pracovišti, s ústředními orgány a organizacemi. Spolupracují též s vysokými školami a s vědeckými a uměleckými institucemi a pracovišti v cizině.
§ 5
(1) Vysoké školy jsou rozpočtovými organizacemi.
(2) Vysoké školy mohou provádět projektové, vědeckovýzkumné, umělecké a jiné práce pro státní, družstevní, společenské a jiné organizace, jakož i pro jednotlivé osoby. Vysoké školy s prostředky takto získanými samy hospodaří.
(3) Zvláštní předpisy stanoví, jak přispívají k materiálnímu zabezpečení vysokých škol organizace, pro něž jsou absolventi vysokých škol připravováni.
Oddíl II
Pedagogická činnost a studium
§ 6
Pedagogická činnost na vysokých školách, vycházející z cílů komunistické výchovy a požadavku na odbornou kvalifikaci absolventů, je základní povinností učitelů vysokých škol. Při ní je třeba dbát o soustavné rozvíjení a plné využití schopností studentů. Pedagogická činnost na vysokých školách je nerozlučně spjata s vědeckou nebo s tvůrčí uměleckou činností.
§ 7
Základním druhem studia na vysokých školách je řádné studium. Vysoké školy mohou organizovat podle potřeby také postgraduální studium, mimořádné studium nebo jiné druhy studia.
§ 8
(1) Řádné studium na vysokých školách se uskutečňuje formou denního studia nebo formami studia při zaměstnání (večerního, dálkového a externího), nebo účelným spojením těchto forem studia. Nároky na úroveň znalostí studentů jsou ve všech těchto formách studia stejné.
(2) Řádné studium na vysokých školách trvá 4 až 6 let. Vláda může výjimečně délku studia zkrátit nebo prodloužit až o 1 rok.
(3) Řádné studium zakončené státní závěrečnou zkouškou poskytuje úplné vysokoškolské vzdělání v příslušném studijním oboru.
§ 9
(1) K řádnému studiu na vysokých školách jsou uchazeči přijímáni se zřetelem k jejich individuálním schopnostem, nadání a zájmům a v souladu s