Input:

č. 19/1963 Sb. rozh., Garance

č. 19/1963 Sb. rozh.
Daňový záväzok jednoho z manželov, ktorý vznikol s jeho zárobkovou činnosťou, je potrebné posudzovať s hľadiska ustanovení o zákonnom majetkovou spoločenstve manželov ako náklad, ktorý tento manžel vynaložil zo svojho samostatného majetku na majetok spoločný; je preto nutné postupovať podľa § 27 veta druhá zák. o rodinnom práve a nahradiť mu to zo spoločného majetku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 16. februára 1962, 3 Cz 80/61.)
Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Bratislave, ktorý sa stal právoplatný.
Okresný súd v Bratislave-mesto na návrh manžela vydal rozhodnutie o rozdelení veci, ktoré patrili do zákonného majetkového spoločenstva.
Krajský súd v Bratislave rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím okresného a krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Už behom konania u súdu prvého stupňa uviedla odporkyňa, že bola povinná zaplatiť daň z príjmov obyvateľstva a daň živnostenskú, celkom 9081,40 Kčs za roky 1954 - 1957. Šila totiž doma pre zákazníkov a týmto spôsobom zarábala. Jej manžel jej sám zákazníkov údajne zprostredkoval. Takto zarobené čiastky boli použité v domácnosti a bola za ne zakúpená i časť spoločného zariadenia domácnosti aj ostatné veci, ktoré sú teraz predmetom rozdelenia zákonného spoločenstva majetkového.
Okresný súd v Bratislave-mesto v odôvodnení svojho uznesenia ohľadne tohto tvrdenia odporkyne uviedol, že sa ním nemôže zaoberať, pretože daňové výmery neboli ešte vtedy právoplatné. Krajský súd v Bratislave vo svojom uznesení vyslovil názor, podľa ktorého uvedené daňové položky tu neboli v dobe, kedy nastal zánik zákonného spoločenstva majetkového, totiž v dobe, kedy rozvodový rozsudok sa stal právoplatný. Podľa krajského súdu ide tu "o skutočnosť, ktorá nastala po zániku zákonného spoločenstva majetkového, a preto pri rozdelení vecí patriacich do tohto majetkového spoločenstva nie je možno zariadiť i tieto daňové položky, ktoré podľa výmeru sa týkajú výlučne činnosti odporkyne a zaviazanosť z výmeru postihuje taktiež iba odporkyňu. Pokiaľ však odporkyňa má za to, že navrhovateľ by sa mal podieľať na tomto záväzku či už z titulu bezdôvodného obohatenia alebo z titulu náhrady škody, má to uplatniť zvláštnou žalobou proti navrhovateľovi."
Avšak tento názor krajského súdu nemožno pokladať za správny.
Podľa § 22 zák. o rod. práve patrí do zákonného majetkového spoločenstva všetko, čo ktorýkoľvek z manželov