Input:

č. 19/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 19/1961 Sb. rozh. tr.
Ustanovenie § 6 ods. 3 zák. 71/1958 Zb. je čo do výšky náhrady škody takým ustanovením, ktoré je bezpodmienečne záväzné.
Podľa § 12 zák. č. 71/1958 Zb. určuje vedenie podniku po prejednaní so závodným výborom ROH a zamestnancom výšku škody a je povinné ju oznámiť zamestnancovi najneskoršie do jedného mesiaca odo dňa zistenia škody a osoby, ktorá škodu spôsobila. Bez vykonania práve opísaného postupu pre určenie výšky škody, nemôže súd vo veci náhrady škody rozhodovať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. októbra 1960 - 7 Tz 130/60)
Ľudový súd v Košiciach uznal obžalovaného vinným trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1 tr. zák. a uložil mu zato podmienečný trest 6 mesiacov odňatia slobody a súčasne ho zaviazal nahradiť poškodenému podniku škodu v sume 7750,10 Kčs. Po vyhlásení uvedeného rozsudku ľudového súdu obžalovaný zahlásil odvolanie, ktoré ale ihneď nato vzal späť. Napriek tomu ale neskoršie podal odvolanie preto, že nesprávne bol zaviazaný na náhradu uvedenej škody.
Krajský súd v Košiciach podľa § 270 ods. 1 tr. por. odvolanie obžalovaného zamietol, ako odvolanie podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala.
Najvyšší súd ku sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom rozsudok ľudového súdu vo výroku o povinnosti nahradiť škodu zrušil. Súčasne zrušil aj uznesenie Krajského súdu v Košiciach.
Z odôvodnenia:
Sťažnosťou pre porušenie zákona napadá generálny prokurátor uvedený rozsudok ľudového súdu preto, že hoci išlo o trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pričom došlo k poškodeniu národného podniku jeho zamestnancom, ľudový súd priznal náhradu celej spôsobenej škody, hoci je to v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 zák. č. 71/1958 Zb.
Podľa zistenia ľudového súdu dopustil sa obžalovaný trestného činu, ktorým bol uznaný vinným tak, že 1. decembra 1959 na magnezitovej bani v Košiciach tak neopatrne viedol nákladné motorové vozidlo, že sa s ním prevrátil do priekopy, čím spôsobil poškodenie tohoto vozidla a oprava si vyžiadala nákladu 7750,10 Kčs.
Ľudový súd svoj výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť spôsobenú škodu odôvodnil tým, že poškodená strana pred otvorením hlavného pojednávania požiadala, aby obžalovaný bol na náhradu škody odsúdený. Pritom ľudový súd sa s ostatnými podmienkami náhrady škody nezaoberal v dôsledku čoho výrok o náhrade škody vo výške 7750,10 Kčs je v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 zák. č. 71/1958 Zb. Podľa ustanovenia uvedeného zákona, ak spôsobil zamestnanec podniku pri výkone zamestnania škodu z