Input:

č. 19/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 19/1959 Sb. rozh. tr.
Iba prísnym postihom príslušníkov bývalých vykorisťovateľských tried i za porušenia trestného zákona správneho je možné týchto viesť k zachovávaniu našich zákonov a tým účinne prispievať k upevňovaniu socialistickej zákonnosti.
Pri odsúdení páchateľa za priestupok proti ochrane stavebníctva (podľa § 43 ods. 1 tr. zák. spr. spáchaného prevádzaním tzv. čiernej stavby, je možné prehlásiť za přepadlé, ako už započatú stavbu, tak aj materiál užitý na spáchanie priestupku [§ 25 ods. 1 písm. a) t • tr. zák. spr.], tak stavebný materiál dosiaľ nepoužitý, ale určený pre pokračovanie v čiernej stavbe, teda určený na spáchanie priestupku [§ 25 ods. 1 písm. b) tr. zák. spr.].
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. februára 1959, 7 Tz 4/59.)
Obžalovaný, syn kulaka, ktorý aj teraz má nepriateľský pomer k socializácii dediny a hrubým spôsobom porušoval nariadenia orgánov ľudovej správy a predpisy vzťahujúce sa na stavebníctvo, staval tak veľký dom, že na stavbu takého domu by nedostal povolenie ani pri splnení podmienok pre vydanie stavebného povolenia, lebo sa prieči platným smerniciam o výstavbe rodinných domkov. Mimo to dom staval v blízkosti cesty, takže keby sa cesta rozširovala, dom by musel byť zbúraný.
Ľudovým súdom v Levoči bol uznaný vinným priestupkom proti ochrane stavebníctva podľa § 45 ods. 1 písm. a) tr. zák. spr., ktorý spáchal tým, že 7. júla 1958 v Granč-Petrovciach započal so stavbou väčšieho domu o rozmeroch 15X12 m bez toho, aby bol obdržal stavebné povolenie a cez zákaz v stavbe pokračoval. Za tento priestupok bol mu uložený trest pokuty v sume 10.000 Kčs, pre prípad nevymožiteľnosti náhradný trest odňatia slobody na 3 (tri) mesiace, ako trest hlavný a podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) tr. zák. spr. bolo vyslovené prepadnutie započatej stavby, stavebného materiálu, ktorý bol dosiaľ použitý na stavbu a všetkého materiálu dosiaľ nezastavaného, ktorý bol určený na dokončenie nedovolenej stavby.
Krajský súd v Košiciach na odvolanie obžalovaného zrušil výrok o vedľajšom treste prepadnutia veci a ľudovému súdu nariadil, aby rozhodol o zhabaní veci podľa § 26 tr. zák. spr.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu v lehote uvedenej v § 296 ods. 3 tr. por. vyslovil porušenie zákona v ustanoveniach § 12 tr. zák. spr. a § 25 ods. 1 písm. a), b) tr. zák. spr., rozsudok v celom rozsahu zrušil a Krajskému súdu v Košiciach nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol-.
Z odôvodnenia:
Pokiaľ ide o zastavený stavebný materiál vychádzal krajský súd z nesprávneho právneho záveru, že prepadnutie tohoto materiálu nemohlo byť vyslovené, lebo stavebný materiál sa stal nedielnou súčasťou stavby. Tomuto záveru nemožno však prisvedčiť. Krajský súd si v tomto smere nesprávne vyložil obsah rozh. č. 60/1956 Zb. rozh. tr., kde je uvedené, že stavebný materiál získaný trestným činom, alebo ako odmena za trestný čin, nie je možné prehlásiť za přepadlý, ak v dobe rozsudku nemal v dôsledku zastavenia povahu samostatnej veci. V súdenom prípade išlo o prípad, kedy obžalovaný odčerpal ku škode národného podniku rôzny stavebný materiál a použil ho aj so svojím stavebným materiálom ku stavbe svojej chaty. Išlo iba o časť