Input:

19/1957 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči Archiv

č. 19/1957 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 8. března 1957
o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči.
Podle čl. II zákona č. 17/1957 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Plojhar v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 19/1957 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1951 č. 103 Sb.,
o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I
Organisace a provádění preventivní a léčebné péče
Úkoly preventivní a léčebné péče
§ 1
Stát poskytuje zdravotní péči preventivní a léčebnou jednotně tak, aby zabezpečil plynulou, soustavnou a hodnotnou péči o člověka, zaměřenou přednostně na pracující a na zajištění zdravého rozvoje nové generace.
§ 2
Jednotnou preventivní a léčebnou péči plánují, organisují, řídí a kontrolují ministerstvo zdravotnictví a výkonné orgány národních výborů (dále jen „orgány státní zdravotní správy”). Při plnění svých úkolů se tyto orgány v součinnosti s dobrovolnými organisacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím, opírají o nejširší účast pracujících, jimž také náleží přímá kontrola nad prováděním preventivní a léčebné péče.
§ 3
Orgány státní zdravotní správy a pracovníci v zařízeních preventivní a léčebné péče jsou povinni soustavně zvyšovat zdravotní úroveň lidu a plnit všechny své úkoly svědomitě a v souladu s poznatky vědy u vědomí významu péče o zdraví člověka pro neustálý rozvoj výrobních sil.
§ 4
Orgány státní zdravotní správy jsou oprávněny činit všechna opatření potřebná k zajištění preventivní a léčebné péče; mohou zejména nařídit:
a)  povinné zdravotní prohlídky obyvatelstva a diagnostické zkoušky,
b)  povinné hlášení určitých nemocí nebo jiných skutečností významných s hlediska zajištění preventivní a léčebné péče,
c)  provádění hromadných preventivních a léčebných opatření, jakož i opatření protiepidemických,
d)  povinné léčení určitých nemocí.
§ 5
(1) Jednotná preventivní a léčebná péče zahrnuje zejména preventivní péči, ošetřování v nemoci a při úrazu, pomoc v mateřství, péči o chrup, pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách, pomoc při neplodnosti a rehabilitaci. Součástí preventivní a léčebné péče je i poskytování léků a léčebných a orthopedických pomůcek. V rámci preventivní a léčebné péče se též rozhoduje o pracovní schopnosti, pokud toto rozhodování nepřísluší jiným orgánům.
(2) Stát poskytuje preventivní a léčebnou péči
a)  bezplatně
1.  zaměstnancům, osobám jim postaveným na roveň a jejich rodinným příslušníkům,
2.  členům výrobních družstev a jejich rodinným příslušníkům,
3.  důchodcům a jejich rodinným příslušníkům,
4.  všem dětem ve věku do 1 roku v plném rozsahu a ostatním dětem ve věku do 15 roků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
5.  všem ženám, pokud jde o péči poskytovanou v souvislosti s porodem,
6.  členům jednotných zemědělských družstev a jejich rodinným příslušníkům, pokud tato družstva uzavřela