Input:

R 19/1956 (tr.); Garance

č. 19/1956 Sb. rozh. tr.
Ak odvolací súd trestné stíhanie pre niektorý trestný čin zastaví a dotyčné ďalšieho trestného činu rozhodne meritórne (o vine alebo o treste), nemôže oboje urobiť rozsudkom, ale zastavenie trestného stíhania musí urobiť formou uznesenia (§ 25 ods. 2, § 197 písm. a) tr. por.), a to aj keď o zastavení trestného stíhania rozhodol na odvolacom pojednávaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. novembra 1955, 2 Tz 141/55.)
Ľudový súd v Stropkove rozsudkom z 13. júna 1955 uznal obvineného vinným podľa obžaloby trestnými činmi rozkrádania majetku ľudových družstiev podľa § 245 ods. 1 písm. b), c), ods. 3 písm. b) tr. zák. a útokov proti skupinám obyvateľov podľa § 119 tr. zák. a odsúdil ho zato podľa § 245 ods. 3 tr. zák. Trestné činy, ktorými bol obvinený uznaný vinným, spáchal pred rozhodnutím prezidenta republiky z 9. mája 1955 o amnestii.
Krajský súd v Prešově rozsudkom z 15. júla 1955 na odvolanie obvineného a okresného prokurátora trestné stíhanie obvineného pre trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov podľä § 119 tr. zák. zastavil podľa § 181 ods. 1 písm. a) tr. por. (so zreteľom na čl. VI. č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 9. mája 1955 o amnestii). V dôsledku toho zrušil rozsudok prvého súdu aj vo výroku o treste a uložil obvinenému podľa § 245 ods. 3 tr. zák. nový trest.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok krajského súdu ako aj ľudového súdu a ľudovému súdu uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Najvyšší súd rozhodol tak preto, že bol rozsudkom krajského súdu porušený zákon jednak v § 2 ods. 3 tr. por., lebo tento súd rozhodol na základe nedostatočného skutkového zistenia,