Input:

R 19/1954 (tr.); Garance

č. 19/1954 Sb. rozh. tr.
Úmysel, ako jeden zo znakov skutkovej podstaty trestného činu nie je možno vyvodzovať len z okolnosti, že obvinený je príslušníkom bývalej vykorisťovateľskej triedy. Na formu zavinenia obvineného treba usudzovať zo všetkých konkrétnych okolností, za akých k trestnému činu došlo a ktoré treba preto zistiť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. októbra 1953, 2 Tz 71/53.)
Ľudový súd v Šahách uznal obvineného vinným trestným činom sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák. a vymeral mu za použitia § 30 tr. zák. nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden rok a vedľajšie tresty. Za základ svojho rozhodnutia vzal ľudový súd skutkové zistenie, že obvinený obhospodárujúc 50 ha pôdy v roku 1951 sa úmyselne nepričinil o to, aby na svojom hospodárstve vyrobil a potom dodal na verejné zásobovanie všetky produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, dodávka ktorých mu bola predpísaná, a došiel k záveru, že obvinený nesplnil povinnosť svojho povolania v úmysle sťažovať plnenie jednotného hospodárskeho plánu v úseku zásobovania.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie okresného prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku o treste a uložil obvinenému nový vyšší trest odňatia slobody na päť rokov a vyslovil ako vedľajší trest prepadnutie celého majetku obvineného.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil rozsudky ako krajského, tak aj ľudového súdu a ľudovému súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd oprel svoje rozhodnutie o vine obvineného o záver, že obvinený je ako dedinský boháč triednym nepriateľom a že teda treba predpokladať, že dodávky neplnil úmyselne. Krajský súd sa otázkou zavinenia v rozsudku už vôbec nezaoberal a vzal v tomto smere za základ svojho rozhodnutia o treste výrok