Input:

R 19/1954; Garance

č. 19/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Súhlas Štátneho úradu pre cirkevné veci (krajského národného výboru – referátu pre cirkevné veci) so scudzením nehnuteľností náboženskej spoločnosti je aktom dozorného práva štátu (§10 zák. č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločnosti štátom) a nenahradzuje aj privolenie potrebné na prevod nehnuteľností podľa § 1 zák. č. 65/1951 Zb. o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 10. júla 1953, 5 Co 243/53.)
Ľudový súd v Sali zamietol pozemnoknižnú žiadosť navrhovateľov o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zapísanú doteraz na židovskú náboženskú obec, kedže k žiadosti nebolo pripojené privolenie okresného národného výboru v zmysle § 1 zák. č. 65/1951 Zb.
Krajský súd nevyhovel sťažnosti navrhovateľov.
Z odôvodnenia:
Navrhovatelia žiadali súd prvej stolice o vklad vlastníckeho práva na nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzavretej s Ústredným sväzom židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorou predmetnú nehnuteľnosť odkúpili. Zmluva je opatrená schvaľovacou doložkou krajského národného výboru – cirkevné oddelenie. Súd prvej stolice návrh zamietol, lebo k návrhu nebolo pripojené privolenie okresného národného výboru v zmysle § 1 ods. 1 zák. č. 65/1951 Zb. Proti tomuto usneseniu podali včas sťažnosť navrhovatelia a poukazovali na to, že v danom prípade nie je potrebné privolenie podľa zákona č. 65/1951 Zb., ale stačí