Input:

19/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952 Garance

č. 19/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. května 1952,
kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 3, § 5 a § 6 odst. 2 rozpočtového zákona na rok 1952, č. 3/1952 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1.
Dosažení rozpočtových příjmů.
(1)  Částky, jimiž jsou rozpočteny ve státním rozpočtu příjmy, jsou nejnižší mezí, které má být při vybrání těchto příjmů dosaženo.
(2)  Všechny orgány zúčastněné na státním hospodaření jsou povinny dbát o to, aby příjmové zdroje byly plně využity a aby příjmy docházely během roku plynule.
§ 2.
Použití rozpočtových prostředků k určeným účelům a do určené výše.
(1)  Prostředků určených státním rozpočtem k úhradě výdajů (dále jen „rozpočtové prostředky”) smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet; k úhradě jiných výdajů lze rozpočtových prostředků použít, jen připouštějí-li tak ustanovení tohoto nařízení.
(2)  Všechny orgány hospodařící s rozpočtovými prostředky jsou povinny dbát o to, aby plánované úkoly byly splněny, při čemž musí usilovat, aby se tak stalo co nejúčelněji a nejhospodárněji.
(3)  Rozpočtové prostředky buďtež čerpány jen ve výši úměrné rozsahu plnění plánovaných úkolů a během roku co nejplynuleji.
§ 3.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1)  Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1952 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2)  Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto nařízení mohou zatěžovat rozpočtové prostředky státního rozpočtu na rok 1952, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.
(3)  Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1952, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
(4)  Ministerstvo financí vydá směrnice k provedení odstavce 1, při čemž může povolit odchylky od jeho ustanovení pro použití rozpočtových prostředků určených k úhradě výdajů za práce a dodávky, dále na příděly národnímu podnikání a zařízením státní správy a konečně na příspěvky na plánované investice; podmínkou však je, že se všech těchto prostředků použije na úhradu výdajů spojených s úkoly splněnými do 31. prosince 1952. Pokud jde o národní výbory, postupuje ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 4.
Použití investičních rozpočtových prostředků.
(1)  Investice pořizuje orgán, který je v prováděcích plánech investic uveden jako investor.
(2)  Dojde-li během roku ke změně prováděcích plánů investic nebo ke změně investora anebo je-li třeba odstranit nesrovnalosti vzniklé při převodu investičních částek do státního rozpočtu, provede se rozpočtové zajištění úhrady výdajů, pokud je toho třeba, přesunem rozpočtových prostředků (§§ 9 až 17). O úhradu výdajů na investice rozpočtově nezajištěné je povinen postarat se orgán, který činí změny v prováděcím plánu investic.
(3)  Orgán, činící změny uvedené v odstavci 2, oznámí je též Investiční bance, národnímu podniku. Investiční banka podá ministerstvu financí měsíčně souhrnnou zprávou.
(4)  Rozpočtových