Input:

189/2018 Sb., Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění účinném k 1.1.2021 Archiv

č. 189/2018 Sb., Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
492/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 6 a přílohu č. 6
Vláda nařizuje podle § 19 odst. 12, § 20a odst. 7, § 20b odst. 5 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) kritéria udržitelnosti biopaliv,
b) základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty,
c) způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely,
d) obsahové náležitosti zprávy o emisích,
e) požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,
f) podmínky ověření snížení emisí z těžby,
g) požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy,
h) náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona,
i) náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a
j) obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) odpadem odpad podle zákona o odpadech2) s výjimkou látek, které byly záměrně změněny nebo kontaminovány, aby se staly odpadem,
b) lignocelulózovou vláknovinou vláknovina obsahující lignin, celulózu a hemicelulózu,
c) nepotravinářskou celulózovou vláknovinou vstupní suroviny skládající se především z celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny,
d) zbytkem ze zpracování látka, která není konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu,
e) obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy nebiologického původu používanými v odvětví dopravy jiná kapalná nebo plynná paliva než biopaliva, jejichž energetický obsah je získáván z jiných obnovitelných zdrojů energie než z biomasy a která jsou používána v dopravě,
f) biopaliva s nízkým dopadem v souvislosti s nepřímou změnou ve využití půdy biopaliva, jejichž vstupní suroviny byly vyprodukovány v režimech, které omezují vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv, a která byla vyrobena v souladu s kritérii udržitelnosti,
g) zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zbytky, které pocházejí přímo ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví; nezahrnují zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování,
h) trvalými kulturami víceleté plodiny, jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně,
i) přírodní živicí zdroj rafinérské suroviny, který se vyznačuje tím, že
1. v ložisku na místě těžby vykazuje hustotu podle Amerického ropného institutu (API) v hodnotě 10° nebo méně v