189/2004 Sb., Zákon o kolektivním investování, ve znění účinném k 1.1.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 189/2004 Sb.
[zrušeno č. 240/2013 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o kolektivním investování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 109 vkládá nový odst. 7
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 32 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 133 odst. 2 písm. f) nahrazuje slova
224/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
mění celkem 227 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
Pozn. Fulsoftu: (změny v § 62 odst. 2 písm. a) a v nadpise § 91 nelze provést, neboť chybou zákonodárce se mění již neplatné znění)
ÚZ 403/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 92, § 99, § 109, § 111, § 114, § 124, § 127, § 133, § 139
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 96 mění odst. 4 a vkládá odst. 5
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 21 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 2 odst. 1 písm. j) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; celkem 63 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 129 odst. 6
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 109 odst. 7
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění; celkem 343 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 60 odst. 1
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2a a § 56
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění § 47 odst. 1 a 2, § 48, § 62, § 116, § 116a; vkládá nový § 130d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje kolektivní investování.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) kolektivním investováním podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku,
b) zahraniční investiční společností právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropské unie,
c) fondem kolektivního investování investiční fond nebo podílový fond,
d) standardním fondem fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,
e) speciálním fondem fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,
f) zahraničním fondem kolektivního investování zahraniční právnická osoba srovnatelná s investičním fondem (§ 4) nebo soubor majetku bez právní subjektivity srovnatelný s podílovým fondem (§ 6),
g) zahraničním standardním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,
h) zahraničním speciálním fondem zahraniční fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,
i) majetkem fondu kolektivního investování majetek investičního fondu a v případě podílového fondu majetek v podílovém fondu,
j) podfondem účetně oddělená část majetku fondu kolektivního investování vymezená v jeho statutu,
k) aktuální hodnotou akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu podíl vlastního kapitálu připadající na 1 akcii nebo 1 podílový list,
l) vlastním kapitálem podílového fondu vlastní zdroje financování majetku v podílovém fondu,
m) údaji o osobě
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
n) majetkem pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investice fondu kolektivního investování aktiva snížená o oprávky a opravné položky,
o) orgánem dohledu instituce pověřená státem vykonávat dohled nad kolektivním investováním,
p) výnosovou metodou metoda stanovení reálné hodnoty nemovitosti na základě udržitelného výnosu z nájemného po odečtení nákladů na správu nemovitosti a uvažovaného rizika ztráty z nájemného,
q) otevřenými pozicemi souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z derivátových obchodů, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika,
r) vedoucí osobou statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby,
s) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo
 
 Nahoru