Input:

189/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu, platné do 14.2.1968 Archiv

č. 189/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu, platné do 14.2.1968
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 1. října 1964
o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem financí, Ústředním svazem spotřebních družstev, Ústřední řadou odborů, ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců obchodu a ostatními příslušnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a k provedení § 46 odst. 2 a 3 vyhlášky ministerstva financí č. 117/1964 Sb., o správě národního majetku:
§ 1
(1)  Normy nezaviněných mank se stanoví pro prodejny a provozovny státního a družstevního obchodu a pro závody veřejného stravování. Pro organizace zajišťující nákup a velkoobchod ovocem a zeleninou se stanoví jednak základní, jednak přídavné normy nezaviněných mank.
(2)  Normy nezaviněných mank (základní i přídavné) znamenají domněnku, že ztráta zboží, surovin a polotovarů zjištěná při jejich inventarizaci, avšak nepřevyšující stanovenou normu, nevznikla zaviněním hmotně odpovědných osob, ale přirozenou povahou zboží, surovin nebo polotovarů (vysušením, vypařením, vychlazením, vymrazováním, prosakováním, táním, rozlitím, vypečením, rozptýlením, rozsypáním, rozdrobením, krájením, porcováním, řezáním, sekáním, rozkladem, těkavostí tvrdnutím, usazením a ulpěním na předmětech) nebo z objektivních příčin (drobnými krádežemi v samoobsluhách a prodejnách s volným výběrem zákazníky, kteří nebyly přistiženi, v závodech veřejného stravování kromě toho ještě úplným nebo částečným přepracováním nebo použitím zbylých hotových jídel jako surovin na jiná jídla a při jiné manipulaci s hotovými jídly a z rozdílů, které vznikají zaokrouhlením při stanovení maloobchodní ceny apod.). U zboží, jehož způsob prodeje přes pult má riziko obdobné prodeji s volným výběrem (jako např. u svrchních oděvů, kusového textilu, drobného zboží, kosmetiky, neperiodických publikací, gramofonových desek), je možno normy mank stanovit i pro prodejny s pultovým prodejem. ve velkoobchodě ovocem a zeleninou do norem mank nelze zahrnovat úbytky vzniklé vytříděním celých znehodnocených kusů (uhnitím, plesnivěním, zmrznutím, zapařením), překlasifikací a manipulační ztráty v úpravnách a dozrávárnách.
§ 2
Norem nezaviněných mank se použije jen, byl-li při inventarizaci zboží, surovin a polotovarů zjištěn schodek. V tom případě se schodek sníží o stanovenou normu.
§ 3
(1)  Normy nezaviněných mank stanoví jako ukazatel obchodně finančního plánu procentem z obratu (popřípadě procentem z hodnoty spotřebovaných surovin v maloobchodních cenách nebo v kalkulačních cenách) přímo podřízeným podnikům a organizacím ministerstva vnitřního obchodu, krajským svazům spotřebních družstev, podnikům a organizacím s obchodní činností řízenou jinými resorty, tyto resorty v rámci stanovených sazeb a podnikům a organizacím řízeným národními výbory příslušný národní výbor. Tento ukazatel se rozepisuje dále prostřednictvím příslušných stupňů řízení až na