Input:

189/1960 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů Garance

č. 189/1960 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
[zrušeno nepřímo č. 69/1967 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1960,
kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §§ 41 a 45 odst. 2 písm. c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
Čl. I
Vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, se mění takto:
1. § 2 odst. 2 se mění a zní:
„(2) Předsedům, jejich náměstkům, tajemníkům národních výborů a dalším členům rad národních výborů, jakož i předsedům posudkových komisí sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni za svého dosavadního zaměstnání, poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jehož funkcionáře jde, neplacené pracovní volno.“
2. V § 3 se vsunuje za odstavec 2 odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Poslancům místních národních výborů, kteří při svém zaměstnání vykonávají funkci předsedy, jeho náměstka nebo tajemníka místního národního výboru, poskytuje organizace náhradu ušlého výdělku nejvýše v rozsahu do 20 hodin měsíčně. V mimořádných případech, kde by bylo třeba poskytnout pracovní volno ve větším rozsahu, uhradí jim výdělek ušlý za další hodiny výkonu funkce místo