188/2017 Sb., Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 188/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 32 odst. 5 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):
§ 1
Obsah, rozsah a způsob provedení zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
(1) Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby (dále jen „zkouška“), konaná osobou přijatou v ministerstvu do služebního poměru na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen „zkoušený“), zahrnuje písemnou a ústní část.
(2) Písemná část zkoušky se koná formou vypracování a obhajoby závěrečné práce na zadané téma z oblasti zahraničních vztahů a služby v rozsahu minimálně 20 stran. Závěrečná práce se odevzdává v listinné a v elektronické podobě. Obhajoba závěrečné práce se koná nejdříve 14 dnů po jejím odevzdání. K závěrečné práci vypracuje posudek každý člen tříčlenné zkušební komise. Posudky v elektronické a listinné podobě se zkoušenému předají nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby. Pokud zkušební komise dospěje k závěru, že závěrečná práce je způsobilá k obhajobě, doporučí práci k ústní obhajobě; v opačném případě závěrečnou práci vrátí zkoušenému k přepracování. Vrátit závěrečnou práci k přepracování lze pouze jednou.
(3) Ústní část zkoušky se koná formou odpovědí na 3 zkušební otázky, které si zkoušený vylosuje ze seznamu 45 zkušebních otázek rozdělených po 15 otázkách do 3 tematických okruhů, a to okruhu politického, okruhu právního a konzulárního a okruhu ekonomického, zahrnujícího i veřejnou diplomacii, kulturu a diplomatický protokol. Z každého tematického okruhu si zkoušený vylosuje 1 zkušební otázku. Zkouška trvá zpravidla 60 minut. Zkoušce předchází příprava, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut.
§ 2
Hodnocení zkoušky
(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.
(2) Zkoušený, který úspěšně obhájí závěrečnou práci, se v písemné části zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“.
(3) Zkoušený se dále v písemné části zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud
a) neodevzdá ve stanovené lhůtě závěrečnou práci, popřípadě přepracovanou závěrečnou práci,
b) přepracovaná závěrečná práce není na základě závěru zkušební komise způsobilá k obhajobě,
c) od obhajoby závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce odstoupí, nebo
d) se k obhajobě závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce bez řádné omluvy nedostaví.
(4) Zkoušený, který se v ústní části zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl“ alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se v ústní části zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl“; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl“.
(5) Zkoušený se dále v ústní části zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl“, pokud
a) v průběhu ústní části zkoušky použije nedovolenou pomůcku,
b) od ústní části zkoušky odstoupí, nebo
c) se k ústní části zkoušky bez řádné omluvy nedostaví.
(6) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 3 nebo 5, záznam do protokolu o průběhu zkoušky.
(7) Zkouška je vykonána úspěšně,
 
 Nahoru