Input:

188/1960 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 23.5.1962 Archiv

č. 188/1960 Sb., Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 23.5.1962
VYHLÁŠKA
ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 17. prosince 1960
o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Ministři vnitřního obchodu a financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s ministrem-předsedou Státní plánovací komise podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
§ 1
Úvodní ustanovení
Socialistické organizace (dále jen „organizace”) opatřují si své potřeby v rámci materiálně technického zásobování přímo u výroby, případně u jejích odbytových organizací; spotřební zboží, prodávané ve státním a družstevním obchodě, které slouží především k uspokojování potřeb obyvatelstva, mohou proto nakupovat za maloobchodní ceny pouze podle dalších ustanovení této vyhlášky.
§ 2
Drobné nákupy
(1)  Organizace mohou nakupovat spotřební zboží v kterékoliv maloobchodní prodejně nejvýše za částku Kčs 600,- měsíčně (dále jen „měsíční limit”), nestanoví-li nadřízený orgán částku nižší. Tato částka počítá se pro každou provozovnu (složku), která vede pokladnu nebo která má zúčtovatelnou zálohu na drobné a neodkladné provozní výdaje, případně stanovenou normu výdajů hotovostí přímo z tržeb.1)
(2)  Nevyčerpá-li se měsíční limit v běžném měsíci, nepřevádí se zbytek do dalšího měsíce.
§ 3
Nákupy nezapočítávané do měsíčního limitu
(1)  Všechny organizace mohou nakupovat bez započtení do měsíčního limitu podle § 2
a)  veškeré druhy potravinářského zboží,
b)  druhy průmyslového zboží, uvedené v příloze této vyhlášky.
(2)  Vedle zboží, uvedeného v odst. 1 mohou nakupovat další druhy zboží bez započtení do měsíčního limitu podle § 2
a)  jednotná zemědělská družstva,
b)  školy všech druhů při nákupech pro bezplatné poskytování školních potřeb žactvu,
c)  základní devítileté a všeobecně vzdělávací střední školy pro polytechnickou výuku žactva, odborné a vysoké školy pro výzkumné, výukové a vědecké účely, výzkumné ústavy a vývojová střediska pro výzkumné a vývojové účely,
d)  zařízení a rozpočtové organizace místních národních výborů pro placené služby, drobné provozovny místních národních výborů a podniky komunálních služeb do 50 zaměstnanců, kterým místní (městský) národní výbor přiznal charakter malých podniků, a to ve všech případech při jejich doplňkovém zásobování k provádění placených služeb