Input:

188/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 188/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny, platné do 31.12.1949
[zrušeno č. 279/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 35, odst. 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a § 2, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948, č. 209 Sb., o přechodné úpravě v oboru dávek a poplatků:
§ 1.
Pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny se vydávají vzorná pravidla, která jsou uvedena v příloze k tomuto nařízení a tvoří jeho součást.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 188/1949 Sb.
Vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny.
Místní národní výbor1) v ........................... se usnesl dne ............... podle ustanovení § 35 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, aby v obci ...................................................... byla ode dne .................................................................. do dne.............................................. vybírána obecní dávka ze zmrzliny (dále jen „dávka“) podle těchto pravidel:
§ 1.
Dávce podléhá prodej zmrzliny spotřebitelům.
§ 2.
(1) Dávka činí 10 h (deset haléřů) za každou, byť jen započatou korunu prodejní ceny každé porce.
(2) Je-li dávka v této ceně již započtena (§ 3, odst. 1), je prodávající povinen na to upozornit vhodným způsobem (na př. vývěskou: „Ceny včetně obecní dávky ze zmrzliny“), jinak se dávka počítá z celé prodejní ceny.
§ 3.
(1) Dávku je povinen platit, kdo zmrzlinu prodává, a může ji přesunout na kupujícího. Dávková povinnost nastává okamžikem prodeje zmrzliny.
(2) Poplatník vydá každému kupujícímu (spotřebiteli) známku místního národního výboru ve výši dávky a tuto známku před ním znehodnotí způsobem, který určí místní národní výbor. Znehodnocených známek nesmí být znovu použito.
(3) Poplatník je povinen vést knihu, v níž každodenně vykáže počet porcí prodané zmrzliny podle jejich prodejní ceny, celkovou tržbu a dávku na ně připadající.
§ 4.
Dávka se platí tak, že poplatník zakoupí u pokladny místního národního výboru potřebné známky (§ 3, odst. 2), a to v množství, aby stačily aspoň na přiměřenou týdenní spotřebu. Bez těchto známek nesmí zmrzlinu prodávat.
§