Input:

187/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři Garance

č. 187/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky a v nadpisech § 2 a přílohy č. 7 se za slovo „nebo” vkládají slova „rostliny technického”.
2. V § 1 odst. 2, 4 a 6 se za slovo „pěstujících” vkládají slova „rostliny technického” a text „§ 29” se nahrazuje textem „§ 29b”.
3. V § 1 odst. 5 se za text „§ 29 písm. c)” doplňují slova „bodů 1 a 2”.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7)  Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o makovině prodané nebo jinak převedené podle § 29b písm. c) bodu 3 zákona je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.”.
5. V § 2 a v příloze č. 7 bodech 1, 2, 20, 27 a 33 se za slovo „nebo” vkládají slova „rostliny technického”.
6. Přílohy č. 1 až 6 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
.”
7. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 7, která zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.
.”
Dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 8.
8. V příloze č. 8 čl. I bod 3. včetně nadpisu zní:
3.  Tato kolonka je vyhrazena pro evidenční potřebu celních úřadů.”.
9. V příloze č. 8 čl. I se body 4. a 5. včetně nadpisů zrušují.
Dosavadní body 6. až 42. se označují jako body 4. až 40.
10. V příloze č. 8 čl. I bodě 4. se slovo „firmu1” nahrazuje slovy „firmu podle občanského zákoníku”.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
11. V příloze č. 8 čl. I bodech 8. a 9. se text „IČ” nahrazuje textem „IČO”.
12. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
13. V příloze č. 8 čl. I se na konci textu bodu 17. doplňují slova „podle vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků”.
14. V příloze č. 8 čl. I se na konci textu poznámky pod čarou č. 4 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů”.
15. V příloze č. 8 čl. I bodě 19. se slovo „číslo5” nahrazuje slovy „číslo podle katastrálního zákona nebo čtverec a kód dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o