187/2017 Sb., Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 187/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 18 odst. 8 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), (dále jen „zákon“):
§ 1
Provedení vidimace
(1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s listinou, z níž je opis nebo kopie pořízena.
(2) Ověřovací doložka obsahuje
a) název zastupitelského úřadu,
b) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,
c) údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž je opis nebo kopie pořízena,
d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,
e) údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, popřípadě úplnou nebo částečnou kopii,
f) údaj o tom, z kolika stran se skládá listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena,
g) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je
1. prvopisem,
2. již ověřenou vidimovanou listinou,
3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů1) ,
4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu2) , nebo
5. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu3) ,
h) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která vidimaci provedla,
j) otisk úředního razítka a
k) místo a datum provedení vidimace.
(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho nebo více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována.
(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované listině a textem uvedeným na této vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.
(5) Vzor ověřovací doložky pro vidimaci je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Předpoklady provedení vidimace
Vidimace se provede za předpokladu, že
a) vidimovaná listina se doslova shoduje s předloženou listinou,
b) nejde o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, jako je zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
c) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je psána v českém nebo slovenském jazyce, anebo v jiném jazyce, který ověřující osoba ovládá,
d) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, je-li psána v jiném než českém
 
 Nahoru