187/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 187/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 se slova „nebo zpravodajským“ nahrazují slovy „a zpravodajským“.
2. V § 6 odst. 2 se slova „k žádosti správce daně“ nahrazují slovy „na žádost“.
3. V § 27 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Osoba žádající o registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.“.
4. V § 28 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Osoba žádající o zvláštní registraci odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti o registraci a za pravost předložených dokladů.“.
5. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Osoba, která vede evidenci podle odstavce 1 nebo 2, odpovídá za správnost údajů v ní vedených.“.
6. V části první hlava VII včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 14 zní:
„HLAVA VII
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 34
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,
b) nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace v rozporu s § 27 odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.
(2) Za přestupek lze uložit
a) pokutu do 1 000 000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) pokutu do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f).
§ 35
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,
b) nakládá se surovými diamanty bez obecné nebo zvláštní registrace v rozporu s § 27 odst. 1 a § 28 odst. 1,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 nebo § 28 odst. 2 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle §
 
 Nahoru