Input:

187/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 187/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací, platné do 31.12.1964
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 15. prosince 1960
o provádění pokladních operací
Ministr financí stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č.83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Řádné hospodaření peněžními prostředky v hotovosti (dále jen „hotovost”) v organizacích je nezbytnou podmínkou pro účinnost plánování finančních zdrojů společnosti a finančního hospodaření. S hotovostmi organizací počítá pokladní plán při řízení peněžního oběhu v souladu s potřebami národního hospodářství.
(2)  Hospodaření s hotovostmi musí sledovat co největší soustředění a využití finančních prostředků na účtech organizací u Státní banky československé (dále jen „banka”) nebo u státních spořitelen (dále jen „spořitelna”) a zároveň i zabezpečení ochrany hotovostí organizací.
§ 2
Rozsah platnosti
(1)  Tato vyhláška platí s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 4 pro
a)  hospodářské organizace,
b)  rozpočtové organizace,
c)  zvláštní rozpočtové organizace,
d)  společenské organizace, jejichž hospodaření je součástí státního plánu rozvoje národního hospodářství, nebo které dostávají příspěvky ze státního rozpočtu a jsou povinny prokázat jejich použití nebo připustit jeho kontrolu, jakož i účelová zařízení těchto organizací.
(2)  Organizace, na něž se vztahuje odstavec 1, se dále označují jen „organizace”.
(3)  Pro provádění pokladních operací
a)  státních peněžních ústavů,
b)  československých státních drah a poštovních úřadů,
c)  organizačních složek Svazu pro spolupráci s armádou,
d)  místních národních výborů, u nichž se nevede účetní evidence podle podvojné soustavy,1)
e)  drobných provozoven místních národních výborů,2)
f)  zálohovaných rozpočtových organizací,
g)  rozpočtových organizací ministerstev národní obrany a vnitra platí zvláštní pravidla, vydaná podle zásad této vyhlášky příslušnými ústředními úřady nebo orgány v dohodě s bankou.
(4)  Pro provádění pokladních operací společenských organizací, které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. d) a pro provádění pokladních operací v jednotných zemědělských družstvech platí pouze ustanovení §§ 3 až 6 a 19 až 22.
(5)  Pro provádění pokladních operací organizačních složek ROH platí zvláštní pravidla vydaná podle zásad této vyhlášky Ústřední radou odborů v dohodě s bankou.
§ 3
Povinnosti organizací při provádění pokladních operací
Organizace a její složky jsou povinny zachovávat pokladní kázeň podle ustanovení této vyhlášky, a to zejména jsou povinny :
a)  přispívat k sestavení, zajištění plnění a kontrole pokladního plánu banky;3)
b)  používat hotovostí jen pro ty účely, pro které byly bankou po případě spořitelnou a orgány ministerstva dopravy a spojů (dále jen „poštovní úřad”) vydány nebo pro které byly se svolením banky zadrženy z přijatých hotovostí;
c)