184/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 184/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. I
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b“.
Poznámka pod čarou č. 1b zní:


1bSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.“.
2. V poznámce pod čarou č. 6 se číslo „22“ nahrazuje číslem „32“.
3. § 11 zní:
㤠11
Ústav zapíše žádost do seznamu žádostí v pořadí, v jakém mu byla doručena.“.
4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
㤠12a
Žádost o udělení odrůdového práva Společenství7lze podat prostřednictvím Ústavu. Ústav na žádosti vyznačí den, v němž mu byla žádost podána.


7Čl. 49 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.“.
5. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ zrušují.
6. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Námitky se mohou podat pouze z důvodu, že
a) nejsou splněny podmínky uvedené v § 4 až 6 nebo v § 8,
b) se vyskytuje překážka přípustnosti návrhu názvu podle § 7 odst. 2.
(4) Námitky musí být podány písemně a musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a označení právní formy právnické osoby, které námitky podávají,
b) identifikaci předmětu námitky,
c) odůvodnění uplatněné námitky, včetně doložení důkazů osvědčujících opodstatněnost uplatněné námitky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 13 odst. 5 se slova „do vydání“ nahrazují slovy „do dne vydání“, slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ a část věty druhé za středníkem se zrušují.
8. V § 14 odst. 1 se slova „Jestliže jsou splněny náležitosti a požadavky podle § 11 odst. 1,“ zrušují.
9. V § 16 odst. 1 se slova „ , jinak řízení zastaví“ zrušují.
10. V § 21 odst. 5 a 6 se slova „majitel patentu“ nahrazují slovy „vlastník patentu“.
11. V § 23e odst. 2 se slova „První udržovací“ nahrazují slovem „Udržovací“, za slovo „splatný“ se vkládá slovo „každoročně“ a za slova „po kalendářním měsíci“ se vkládají slova „který se svým názvem shoduje s názvem kalendářního měsíce“.
12. V § 23e se odstavec 3 zrušuje.
13. V § 23i odst. 1 se slova „Nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku“ nahrazují slovy „U udržovacího poplatku nelze“.
14. V § 28
 
 Nahoru