183/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 183/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. května 2008,
kterým se mění některé zákony v oblasti cen
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o cenách
Čl. I
V § 17 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., odstavec 4 zní:
„(4) Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. II
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č.
 
 Nahoru