183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu  …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 183/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
68/2007 Sb.
(k 4.4.2007)
v § 15 odst. 1 ruší písm. e)
191/2008 Sb.
(k 3.6.2008)
mění § 4, 103, 107, 117, 187 a 188, vkládá § 188a a 189a
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 143 a § 144
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 121, § 123, § 193; vkládá nový § 131a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 183 odst. 3
345/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 110 mění odst. 2 a vkládá odst. 6
379/2009 Sb.
(k 2.1.2010)
mění v § 110 odst. 6
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 121 odst. 2
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 144
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 13 odst. 6
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění v části páté nadpis hlavy VI a § 184
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 243 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 101 odst. 1
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 196
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13 odst. 2, § 16 odst. 2 písm. d), § 79 odst. 2 písm. o), § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 a § 194 písm. d)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 196
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části páté ustanovení hlavy V
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 80 odst. 2 písm. d) - dosud neuvedeno
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 27 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.
(2) Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru