183/1994 Sb., Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, ve znění účinném k 1.7.1995, platné do 31.12.1995

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 183/1994 Sb.
[zrušeno č. 155/1995 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. září 1994
o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění § 3 a ruší § 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994 A V ROCE 1995
§ 1
Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. prosincem 1994
Důchody starobní, invalidní; částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před l. prosincem 1994 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 5 % měsíční výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.
§ 2
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994
Důchody starobní; invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 se zvyšují ode dne přiznání o 36,5 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
§ 3
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. ledna 1995 do 30. června 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 32 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
§ 4
Společná ustanovení k procentnímu zvýšení důchodů
(1) Zvýšení důchodu podle § 1 až 3 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo, úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost však nesmí po zvýšení podle § 1 až 3 přesáhnout částku 4 800 Kč měsíčně.
(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.
(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 až 3 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle těchto ustanovení.
§ 5
Zvýšení vdoveckých důchodů
(1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení1) 1 000 Kč měsíčně.
(2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
(3) Pro úhrn vdoveckého a jiného důchodu včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost platí § 4 odst. 1 věta druhá obdobně.
§ 6
(zrušen zákonem č. 76/1995 Sb. k 1.7.1995)
§ 7
Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)
Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) a zvýšené podle § 6 zákona č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, se dále zvyšují o 300 Kč.
§ 8
Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) 2 460 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení1) 4 360 Kč měsíčně.
(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
(3) Důchody starobní, invalidní; vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně
 
 Nahoru