Input:

183/1949 Sb., Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi Garance

č. 183/1949 Sb., Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. července 1949
o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25, odst. 4 a § 26 zákona ze dne 20. března 1948, č. 60 Sb., o potírání nemocí přenosných na lidi (dále jen „zákon”):
§ 1.
(1)  Stát (zdravotní správa) poskytne náhradu za pracovní výdělek ušlý následkem ochranných opatření nařízených a provedených podle ustanovení zákona nebo předpisů vydaných podle něho (dále jen „ochranné opatření”) osobám, u kterých součet ročního důchodu spolu s důchodem osob povinných je živiti nepřesahuje částku 72 000,- Kčs. Tato částka se zvyšuje o 3600,- Kčs na každého dalšího rodinného příslušníka, který má nárok na výživu.
(2)  Ušlý pracovní výdělek se nahradí v celé výši, pokud náhrada takto poskytnutá nepřesahuje spolu s případným ostatním příjmem poškozeného částku 36 000,- Kčs ročně. Částka 36 000,- Kčs se zvyšuje o 3600,- Kčs na každého dalšího rodinného příslušníka, který má nárok na výživu.
(3)  Přísluší-li oprávněné osobě podle jiných předpisů nárok na náhradu ušlého výdělku proti osobě třetí, poskytne jí stát (zdravotní správa) pouze případný doplněk na míru uvedenou v odstavci 2.
§ 2.
(1)  Ušlým pracovním výdělkem podle tohoto nařízení se rozumí částka, kterou by osoba poškozená provedením ochranného opatření (dále jen „poškozený”) vydělala, kdyby nebylo došlo k provedení ochranného opatření.
(2)  Za základ pro zjištění ušlého pracovního výdělku podle odstavce 1 se bere
a)  u zaměstnanců průměrný pracovní výdělek za poslední zúčtovací období, předcházející ochrannému opatření, s výjimkou náhrady hotových výloh,
b)  u učňů vychovávací příspěvek,
c)  u domáckých dělníků průměrná pracovní odměna za poslední kalendářní rok, s výjimkou náhrady hotových výloh,
d)  u osob samostatně výdělečně činných částka, která odpovídá příjmu stanovenému příslušnou mzdovou úpravou pro zaměstnance tak odborně kvalifikovaného, že může zastupovati podnikatele ve vedení podniku,
e)  u zemědělců částka, která odpovídá ročnímu vyměřovacímu základu stanovenému vyhláškou ministerstva práce a sociální péče, vydanou podle § 20, odst. 3 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění,
f)  u