182/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 182/1995 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 12. ledna 1995. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie ze dne 29. ledna 1957, vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen „smluvní strany“),
vedeny přáním rozvíjet spolupráci ve školství, kultuře a vědě,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému porozumění, a tím k posílení všestranných vztahů mezi oběma státy na všech úrovních,
respektujíce principy Závěrečného aktu helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížské charty pro novou Evropu a Vídeňské deklarace Rady Evropy ze dne 9. října 1993,
se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy a budou za tímto účelem podporovat přímou spolupráci a kontakty mezi vysokými školami a dalšími školskými, vědeckými, výzkumnými a kulturními institucemi a organizacemi.
Smluvní strany budou podporovat výměnu vysokoškolských učitelů, studentů, vědců, odborníků a umělců.
Článek 2
Smluvní strany budou poskytovat, podle svých finančních možností, občanům druhé smluvní strany stipendia na studium a specializační pobyty.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury druhého státu, především prostřednictvím výměn lektorů českého a slovinského jazyka, výměn materiálů potřebných ke studiu jazyků a účasti učitelů a studentů na jazykových kurzech.
Článek 4
Smluvní strany prozkoumají možnosti vzájemného uznávání vysvědčení, vysokoškolských diplomů a akademických titulů, a bude-li to zapotřebí, uzavřou za tímto účelem zvláštní dohodu.
Článek 5
Smluvní strany budou podporovat, za účelem získání lepších znalostí o kultuře druhé smluvní strany, kulturní kontakty a pořádání různých kulturních akcí.
Článek 6
 
 Nahoru