Input:

181/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 181/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, platné do 31.12.1971
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 1. října 1964
o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne 9. září 1964 vyhlašuje:
Článek 1
V důležitém zájmu republiky musí být utajovány před nepovolanými osobami jako státní tajemství (§ 89 odst. 10 tr. zák.) údaje zejména o těchto skutečnostech:
a) V zájmu obrany a bezpečnosti státu:
1. organizace, početní stavy, bojeschopnost, údaje o výzbroji a výstroji, materiální a finanční zajištění a mobilizační a operační plány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů jako celku i jejich jednotlivých vyšších jednotek; rozmístění a bojová příprava ozbrojených sil i jejich jednotlivým vyšších jednotek;
2. složení, rozsah, stav, rozmístění a určení státních mobilizačních a hmotných rezerv jak v celostátním měřítku tak za jednotlivé resorty;
3. mobilizační a operační plány, rozpočty, projekty a opatření souvisící s mobilizačními plány, zajišťující obranyschopnost státu ve všech odvětvích národního hospodářství jako celku, tak i v rámci jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů, krajských národních výborů, krajských správ, podniků a závodů vyrábějících vojenskou techniku, případně jiný materiál důležitý pro potřebu ozbrojených sil, jakož i podniků, závodů a ústavů, plánujících zavedení této výroby za války, a plány důležitých objektů v dopravě a spojích, včetně dopravních plánů zajišťujících přepravy ozbrojených sil;
4. rozmístění, zařízení, finanční, výrobní a jiné hospodářské plány, stavy, výrobní možnosti a rozsah zbrojní výroby, případně i jiné výroby, důležité pro potřebu ozbrojených sil;
5. materiály a výsledky leteckého a pozemního fotografického snímkování, astronomických, geodetických, kartografických a geofyzikálních prací a geografických popisů, z nichž mohou být zjištěny údaje o důležitých vojenských objektech a prostorech a o podnicích (závodech) se zbrojní