180/2018 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 180/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv.“.
2. V § 1 odst. 2 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , doplňkové penzijní spoření“.
3. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až u), která znějí:
„m) čekací dobou doba zaměstnání požadovaná pro zahájení účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění,
n) důchodovými právy práva na důchodové dávky nebo jiná plnění ze zaměstnaneckého penzijního pojištění,
o) aktivním účastníkem účastník, jemuž na základě stávajícího zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vzniklo nebo po splnění podmínek pro nabytí důchodových práv vznikne právo na důchodové dávky,
p) dobou pro nabytí práv doba aktivní účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění požadovaná pro nabytí důchodových práv,
q) čekatelem na důchod bývalý aktivní účastník, který důchodová práva nabyl, avšak důchodové dávky nepobírá,
r) odloženými důchodovými právy nabytá důchodová práva uchovaná v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění, v němž byla nashromážděna čekatelem na důchod,
s) hodnotou odložených důchodových práv kapitálová hodnota důchodových práv vypočítaná k určitému dni v souladu s penzijním plánem instituce,
t) odcházejícím zaměstnancem aktivní účastník, jehož stávající zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost končí, aniž u něj byly splněny podmínky pro pobírání důchodové dávky, a který bude pracovat v jiném členském státě,
u) pozůstalým osoba, která má důchodová práva v případě úmrtí účastníka v souladu s penzijním plánem instituce.“.
4. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „musí“ vkládají slova „splnit podmínky podle § 6a a 6b a musí“.
5. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo „nároků“ nahrazuje slovem „práv“, slova „důchodové nároky“ se nahrazují slovy „důchodová práva“ a slovo „kráceny“ se nahrazuje slovem „krácena“.
6. V § 6 odst. 2 písm. d) bodě 1 se slova „nevznikl nárok“ nahrazují slovy „nevzniklo právo“.
7. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) postup výpočtu hodnoty odložených důchodových práv.“.
8. V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na invalidní nebo pozůstalostní dávky, není-li dále stanoveno jinak.
(4) Ustanovení § 6a, 6b a 7a se nevztahují na penzijní plány institucí, pokud jsou v platnosti opatření mající za cíl zachovat nebo obnovit finanční stabilitu instituce nebo v
 
 Nahoru