Input:

18/2021 F.z., Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti Garance

18/2021 F.z.
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
(Sbírka mezinárodních smluv č. 50/2020)
 
Zpracovatel: Ing. Bohumír Mikuláš
 
Telefon: 257 044 059
Č. j.: MF- 17940/2018/15-47
Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti byla podepsána 9. dubna 2019 v Biškeku a vstoupila v platnost 30. listopadu 2020. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují v obou státech takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2021 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně, ve vztahu k daním za daňové roky začínající 1. ledna 2021 nebo později.
Článek 2

Za účelem provádění ustanovení Smlouvy a získání výhod z ní plynoucích je rezident České republiky pobírající příjem ze zdrojů na území Kyrgyzské republiky, který nelze alokovat stálé provozovně, povinen poskytnout plátci daně (plátci příjmu) originál dokumentu potvrzující jeho daňový domicil v České republice, a to na formuláři k tomu určeném a vydaném v České republice. Potvrzení je třeba předložit plátci daně spolu s jeho notářsky ověřeným překladem do ruského