18/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 18/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2014 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. ledna 2018.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI
PRŮZKUMU A VYUŽITÍ KOSMICKÉHO PROSTORU K MÍROVÝM ÚČELŮM
Česká republika a Francouzská republika, (dále jen „Vysoké smluvní strany“)
přejíce si rozvíjet mezi oběma státy vědecko-technickou spolupráci na vzájemně výhodném základě,
berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností podepsanou v Paříži 15. února 2005,
berouce v úvahu oddíl čtyři Strategického partnerství mezi Českou republikou a Francouzskou republikou podepsaného v Praze 16. června 2008, podle něhož Vysoké smluvní strany hodlají spolupracovat v oblasti kosmických aktivit,
vědomy si toho, že kosmické technologie a jejich aplikace přispívají k hospodářskému a vědeckému rozvoji a k blahobytu občanů,
přejíce si posilovat svou spolupráci v oblasti kosmických aktivit jak bilaterálně, tak v rámci mezinárodních organizací a vytvářet příznivé podmínky pro vědeckotechnickou a průmyslovou spolupráci,
berouce v úvahu ustanovení Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles z 27. ledna 1967, jakož i ostatní mnohostranné smlouvy o zásadách týkajících se činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, jejímiž smluvními stranami jsou Česká republika a Francouzská republika,
uznávajíce své příslušné závazky týkající se nešířeni zbraní hromadného ničení a kontroly vývozu, zejména své závazky jakožto signatářů Režimu kontroly raketových technologií (MTCR),
vyjadřujíce svůj společný zájem rozvíjet spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům,

se dohodly takto:
  
Článek 1
Předmět
1. Na základě této Smlouvy Vysoké smluvní strany posilují svou vědeckotechnickou spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.
2. Spolupráce podle této Smlouvy probíhá v souladu se zákony a právními předpisy Vysokých smluvních stran při dodržování mezinárodního práva, a aniž by tím byla dotčena jejich práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv a závazků, které uzavřely.
3. Spolupráce v rámci této Smlouvy se uskutečňuje na základě vzájemnosti.

  
Článek 2
Oblasti spolupráce
Spolupráce v rámci této Smlouvy probíhá v následujících oblastech:
- kosmický výzkum, včetně prohlubování znalostí o kosmickém prostoru a jeho využívání, zejména v oblasti kosmických věd, pozorování Země a mikrogravitace;
- vzdělávání studentů (na úrovni magisterského a doktorského studia) v technických a vědeckých oborech na vysokých školách;
- budování, provoz a využívání kosmických systémů a souvisejících infrastruktur;
- rozvoj kosmických aplikací a služeb využívajících
 
 Nahoru