18/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)

18/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 18/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. ledna 2009 byl v Bonnu přijat Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA).
Jménem České republiky byl Statut podepsán v Berlíně dne 6. ledna 2010.
Se Statutem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spolkové republiky Německo, depozitáře Statutu, dne 31. května 2011.
Statut vstoupil v platnost na základě svého článku XIX odst. D dne 8. července 2010. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce E téhož článku dne 30. června 2011.
Anglické znění Statutu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Statut Mezinárodní
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru