18/2012 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 18.10.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 18/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2013 Sb.
(k 5.4.2013)
ruší část čtyřicátou sedmou
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část čtyřicátou první
355/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část čtrnáctou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část sedmou
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část dvacátou devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „Generálního ředitelství cel1e,“ zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.
3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „Generální ředitelství cel,“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o metrologii
Čl. III
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a její výnos plyne do státního rozpočtu“.
2. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách
Čl. IV
V § 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., se slova „ , a pokut, uložených celním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. V
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2d se slovo „Kolín“ nahrazuje slovy „pro Středočeský kraj“.
2. V § 3 odst. 5 se slova „ředitelství a celní úřady3a“ nahrazují slovem „úřady“.
3. Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl. VI
V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
(zrušena zák. č. 242/2016 Sb. k 29.7.2016)
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o krmivech
Čl. VIII
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č.
 
 Nahoru