18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění účinném k 1.5.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 18/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
96/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění přílohy č. 4
588/2004 Sb.
(k 29.11.2004)
mění § 4 odst. 3 písm. b), § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, ruší přílohy č. 1 a 3
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část třetí
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší v § 37 nadpis, část čtvrtou a sedmou, vkládá v § 37 nový odst. 2
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 61 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 331/2008 Sb.
 
 
52/2012 Sb.
(k 17.3.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 1 odst. 2 písm. j)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci osobami uvedenými v odstavci 2. Tento zákon rovněž stanoví pravidla pro částečný přístup k regulovaným činnostem a uznávání odborného výcviku vykonaného v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.
(2) Podle tohoto zákona se uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost
a) státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“),
b) osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
c) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b)2) ,
d) státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii2a) ,
e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu2b) ,
f) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky2c) ,
g) osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky2d) ,
h) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby2e) ,
i) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem2f) ,
j) žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán,

(dále jen „uchazeč“).
(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon regulované činnosti jinak. Tím není dotčen dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti podle
 
 Nahoru