Input:

R 18/1969; Výkon rozhodnutí Garance

č. 18/1969 Sb. rozh.
Výkon rozhodnutia možno nariadiť a uskutočniť proti dedičovi toho, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, ak osoba dediča a rozsah dedičstva sú preukázané právoplatným rozhodnutím štátneho notárstva (§ 470 ods. 1 o. z., § 258 ods. 1 o. s. p.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. 3. 1968, 4 Cz 19/68.)
Oprávněná Štátna sporiťeľna v T. navrhola vôči povinnej E. H. ako právnej nástupničke po zomrelom M. P. výkon rozhodnutia zrážkami z dôchodku povinnej pre vymoženie sumy 438,50 Kčs s prísl. ako aj trov predchádzajúceho konanie (27 Kčs) a trov návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia (17 Kčs). Pkresný súd v Galante vzhovel návrhu na výkon rozhodnutia uznesením z 2. 4. 1966.
Neskorším uznesením z 12. 1. 1967 vyslovil Okresný súd v Galante, že je výkon rozhodnutia nariadený uznesením z 2. 4. 1966 neprípustný. Na odôvodnenie svojho stanoviska uviedol, že platobné rozkazy Okresného súdu v Trnave z 15. 6. 1956 a 8. 4. 1960 zneli proti inej osobe, a to proti zomrelému M. P.
Na odvolanie oprávnenej potvrdil Krajský súd v Bratislave uznesením z 3. 5. 1967 rozhodnutie okresného súdu z 12. 1. 1967. Zdôraznil, že ustanovenie § 470 o. z. upravujúce zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa len do výšky cenu nadobudnutého dedičstva nedáva možnosť pre výklad, ktorý zastáva oprávnená. Dedičke E. H. nebola doposiaľ žiadnym zúdnym rozhodnutím (ani rozhodnutím iného orgánu) uložená povinnosť zaplatiť dlhy za poručiteľa, takže žiadne vykonateľné rozhodnutie proti nej nesmeruje; nie je tu teda predpoklad pre výkon rozhodnutia v zmysle § 251 o. s. p. Dľa názoru krajského súdu musí oprávnený svoj nárok opierajúci sa o ustanovenie § 470 o. z. uplatniť proti povinnej najprv v spornom konaní podľa § 79, 80 písm. b) a ďalších o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 256 ods. 1, 2 o. s. p.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací