Input:

R 18/1967; Byt Garance

č. 18/1967 Sb. rozh.
Povinností soudu, který rozhoduje o návrhu na zrušení práva užívat byt ve smyslu § 184 písm. c) o. z., je i zkoumat, nejde-li o případ, kdy event. zrušení práva užívat druhý byt vzhledem k ustanovení § 9 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb. není na místě.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. září 1966, 5 Cz 84/66.)
Odpůrci užívají od roku 1959 byt o kuchyni a pokoji v domě v H.; tento byt vznikl administrativním rozdělením velkého bytu o kuchyni a čtyřech pokojích. Dne 13. 2. 1965 přidělila bytová komise MěstNV v H. odpůrcům (na jméno odpůrkyně L. E.) větší byt o kuchyni a dvou pokojích v témže domě v H.; jde o byt, který je vlastně zbývající částí administrativně rozděleného bytu o kuchyni a čtyřech pokojích. Odpůrci přijali přidělený větší byt, ale neuvolnili původní byt, takže užívají současně dva byty (tedy bytový prostor v rozsahu o kuchyni a čtyřech pokojích před jeho administrativním rozdělením).
Za tohoto stavu požádal navrhovatel okresní soud o zrušení práva odpůrců užívat původní byt o kuchyni a pokoji. K odůvodnění svého návrhu uvedl, že nedostatek bytů v místě brání tomu, aby čtyřčlenná rodina odpůrců obývala nepřiměřeně veliký bytový prostor, navíc tvořený dvěma samostatnými byty.
Okresní soud v Mladé Boleslavi vyhověl návrhu.
Krajský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Soudy obou stupňů vycházely při svém rozhodování z ustanovení § 184 písm. c) o. z., podle něhož může soud zrušit na návrh organizace právo užívat byt tehdy, má-li uživatel dva byty.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon a tyto rozsudky zrušil.
Z odůvodnění:
Výjimkou ze spravedlivé zásady, že každý občan je oprávněn k užívání toliko jednoho bytu, je ustanovení § 9 vyhlášky min. spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. Podle písm. a) tohoto ustanovení nezruší soud právo užívat druhý byt, užívá-li dva byty v různých obcích významný vědecký nebo umělecký pracovník, který druhého bytu nezbytně potřebuje ke své práci, nebo užívá-li jej významný veřejný činitel; podle písm. b) tohoto ustanovení postupuje soud stejně, jde-li o jiné případy hodné zvláštního zřetele. To znamená, že povinností soudu, který rozhoduje o návrhu na zrušení práva užívat byt ve smyslu ustanovení § 184 písm. c) o. z. je mj. zkoumat,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací