Input:

R 18/1967 (tr.); Stížnost pro porušení zákona Garance

č. 18/1967 Sb. rozh. tr.
Konaním na podklade sťažnosti pre porušenie zákona (§ 275 ods. 1 tr. por.) treba rozumieť nielen rozhodnutie o podanej sťažnosti pre porušenie zákona, ale aj ďalšie konanie, ku ktorému má dôjsť po vyslovení, že bol porušený zákon v neprospech obvineného a po zrušení príslušného právoplatného rozhodnutia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu 24. decembra 1966 - 8 Tz 73/66.)
Rozsudkom Najvyššieho súdu z 30. januára 1964 sp. zn. 8 Tz 93/63 bolo rozhodnuté, že rozsudkom krajského súdu v B. z 18. mája 1962 sp. zn. 3 To 152/62, ktorým bol podľa § 258 ods. 1 písm. e), ods. 2 tr. por. zrušený rozsudok Okresného súdu v B. z 5. septembra 1961 sp. zn. 1 T 90/61 vo výroku o uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody a obvinenému bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov na skúšobnú dobu 2 rokov, bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 tr. por.
Citovaný rozsudok Krajského súdu v B. bol v celom rozsahu zrušený. Súčasne bol zrušený i uvedený rozsudok Okresného súdu v B. a tomuto okresnému súdu bolo prikázané, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Uznesením Okresného súdu v B. z 30. septembra 1965 sp. zn. 1 T 15/64 bolo trestné stíhanie proti obvinenému podľa § 172 ods. 1 tr. por. z dôvodov uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. e) tr. por. zastavené.
Na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil Najvyšší súd právoplatné uznesenie okresného súdu a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Zásadne je v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) tr. por. neprípustné trestné stíhanie proti tomu kto zomrel. Preto ak obvinený zomrel, nemožno trestné

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací