Input:

R 18/1966 (tr.); I. Obžalovací zásada.; II. Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby Garance

č. 18/1966 Sb. rozh. tr.
I. Rozhodne-li soud o skutku, pro který nebyl obviněný obžalobou stíhán, poruší zákon v ustanovení § 2 odst. 8, § 220 odst. 1 tr. ř.
II. Zjistí-li soud v posuzovaném případě okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby (§ 88 tr. zák.), nemůže současně vyslovit, že je tu výjimečná okolnost případu, snižující stupeň nebezpečnosti činu pro společnost tak, že použití vyšší trestní sazby by bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné (§ 40 odst. 1 tr. zák.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. 12. 1965 - 7 Tz 80/65.)
Rozsudkem okresního soudu v N. ze dne 19. května 1965 sp. zn. 4 T 81/65 byl obviněný uznán vinným trestným činem rozkrádání a poškozování národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. b) zák. č. 86/50 Sb., trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. Trestné činnosti se dopustil tím, že v červenci a srpnu 1961 jako vedoucí prodejny n. p. Mototechna v N., na dvakráte zadržel z tržby za prodané motocykly částku 17 000,- Kčs ke škodě n. p. Mototechna v N. a peníze použil pro svou vlastní potřebu. V měsíci listopadu 1963 tamtéž a ve stejné funkci nadhodnotil na úseku náhradních součástek fyzický stav zásob o 1000 kusů zapalovacích svíček za tím účelem, aby zabránil odhalení manka, v souvislosti s tím od listopadu 1963 až do dubna 1964 zadržoval tržby inkasované při prodeji jednostopých motorových vozidel do výše 17 000,- Kčs a použil jich na úseku náhradních součástek téže prodejny k úhradě manka, vzniklého nadsazením fyzického stavu zásob prodejny při inventuře v listopadu 1963.
Od listopadu 1963 až do 5. února 1965 ve stejné prodejně a ve stejné funkci postupně zadržoval tržby za prodané motocykly, které si přivlastňoval ke škodě odštěpného závodu n. p. Mototechna v N. celkem ve výši 23 004 Kčs. V únoru 1965 si přivlastnil částku 280,- Kčs, kterou převzal jako vedoucí prodejny k vyrovnání mzdy bývalé zaměstnankyně provozovny.
Podle § 132 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 a § 40 odst. 1 tr. zák. byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou roků nepodmíněně. Podle § 49 odst. 1, § 50 odst. 1 tr. zák. byl uložen trest zákazu činnosti v jakékoliv funkci na úseku socialistické distribuce na dobu tří let. Poškozený odštěpný závod n. p. Mototechna v N. byl podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou