Input:

18/1965 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací Archiv

č. 18/1965 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 1. března 1965
o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací
K provedení ustanovení části čtvrté občanského zákoníku vydávají ministerstvo všeobecného strojírenství a Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev podle § 508 občanského zákoníku a po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ústředními úřady tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací:
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací (dále jen „podmínky“) se vztahují na údržbu a opravy (dále jen „opravy“) dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu1) (dále jen „vozidla“).
(2) Tyto podmínky jsou závazné pro všechny opravy, servisní stanice, stanice technické obsluhy, popřípadě jiné organizace (dále jen „opravny“), jež pravidelně nebo příležitostně provádějí opravy vozidel za úhradu dodavatelským způsobem.
§ 2
Objednávka a cena opravy
(1) Objednatelem opravy je osoba, popřípadě organizace, která sama na svůj účet objednala opravu. Objednávky na účet třetí osoby může učinit pouze ten, kdo předloží její písemné zmocnění v zákonem předepsané formě.
(2) Při převzetí vozidla nebo jeho částí (dále jen „vozidla“) do opravy musí být vždy pořízen zápis nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy.
(3) K sepsání objednávky může opravna požadovat předložení dokladů k vozidlu (technický průkaz motorového vozidla) k nahlédnutí. Má-li být u vozidel evidovaných v Československé socialistické republice vyměněna některá podstatná část opatřená výrobním číslem (motor, rám nebo karosérie) za části jiného typu, musí opravna vyžádat od objednatele příslušné povolení k přestavbě vozidla udělené okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti.
(4) Opravna uvede v zápise nebo potvrzení též stav ujetých kilometrů podle tachometru. Je-li tachometr (tachograf) vadný, uvede se to v zápise nebo potvrzení (popř. v tiskopise „rychlé služby“).
(5) Ve faktuře popřípadě potvrzení při placení za hotové musí být vždy uvedeno číselné označení účtovaných prací podle ceníku s uvedením každé ceníkové položky a dále odděleně práce, pro něž nejsou v cenících stanoveny pevné ceny; dále pak odděleně cena za spotřebovaný materiál (pokud účtovaná ceníková cena nezahrnuje spotřebovaný materiál).
(6) V zápise nebo potvrzení podle bodu 2 musí být vždy uvedena cena opravy. Nelze-li cenu stanovit, protože zjištění závad vyžaduje demontáž vozidla nebo jeho