Input:

R 18/1965; Doručování písemností soudem (státním notářstvím). Řízení před soudem Garance

č. 18/1965 Sb. rozh.
K výkladu § 48 odst. 1 o. s. ř. o doručování písemností orgánům nebo organizacím.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. listopadu 1964, 8 Co 437/64.)
Okresní soud v Ústí nad Labem vyslovil povinnost žalované organizace zaplatit žalobci částku 3473,- Kčs s přísl., jinak žalobu zamítl.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl odvolání žalované organizace jako opožděné.
Z odůvodnění:
Rozsudek soudu prvého stupně byl žalované organizaci doručen dne 24. 7. 1964.
Soud prvého stupně postupoval při doručování rozsudku žalované organizaci správně podle ustanovení §§ 158 odst. 2 o. s. ř. a 48 odst. 1 o. s. ř.
Z obsahu poštovní doručenky je patrno, že rozsudek byl žalovanému doručen poštovní (modrou) doporučenou zásilkou, jak to odpovídá předpisům o doručování do vlastních rukou. Přijetí písemnosti bylo na doručence potvrzeno parafou zaměstnance oddělení oprávněného k přijímání písemností a razítkem podniku, jímž byl pracovník podniku k tomuto účelu vybaven. Existenci tohoto oddělení podniku, oprávněného k přijímání poštovních zásilek, potvrzují ve svých výpovědích jak poštovní doručovatel F. K., tak i pracovnice podniku L. V. a R. F.
Na těchto skutečnostech nemění ničeho okolnost, že podle výpovědí L. V. a R. F. byl stejnopis doporučeného rozsudku předán z poštovního oddělení do oddělení právního až dne 25. 7. 64 a že tento den jako den doručení na stejnopise rozsudku znamenala pracovnice právního oddělení. Interní organizační opatření směřující k předání doručené písemnosti do