Input:

18/1964 Sb., Zákon o Československé televizi, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 18/1964 Sb., Zákon o Československé televizi, platné do 31.12.1992
ZÁKON
ze dne 31. ledna 1964
o Československé televizi
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Československá televize svou činností založenou na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.
§ 2
(1)  Československá televize je výhradně oprávněna vytvářet televizní programy; spolu s Ústřední správou spojů stanoví časový a místní rozsah vysílání prostřednictvím jednotné telekomunikační sítě.
(2)  Československá televize plní své programové úkoly agitačními, propagačními a uměleckými prostředky tvorbou vlastních programů, přejímáním a šířením výsledků činností jiných institucí a výměnou televizních programů se zahraničím.
§ 3
K zabezpečení svých úkolů Československá televize zejména:
a)  zřizuje a řídí televizní střediska a jejich technická zařízení,
b)  uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků,
c)  k účelům televizní programové tvorby pořádá veřejná představení a produkce, zřizuje a provozuje umělecké soubory,
d)  pořizuje televizní záznamy,
e)  provádí výměnu televizních přenosů, obrazových a zvukových záznamů se zahraničními televizními organizacemi,
f)  zřizuje síť vlastních zpravodajů doma i v zahraničí,
h)  v oboru své působnosti účastní se činnosti odborných mezinárodních organizací a uzavírá dohody s příslušnými zahraničními institucemi,
ch)  informuje veřejnost o televizním vysílání a zkoumá účinnost svého programu neustálým spojením s diváky.
§ 4
(1)  Československá televize napomáhá významným organizacím a institucím v plnění jejich úkolů, v dohodě s nimi propaguje jejich činnost a seznamuje širokou veřejnost s výsledky jejich práce; všechny organizace napomáhají