Input:

18/1963 Sb., Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám, platné do 30.4.1964 Archiv

č. 18/1963 Sb., Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám, platné do 30.4.1964
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 16. února 1963
o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám
K zajištění jednotného postupu při stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám stanoví ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány a po projednání s krajskými národními výbory podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu a podle § 4 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět a rozsah
Tato vyhláška upravuje stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí ve vlastnictví občanů a soukromých právnických osob.
Stavby v osobním vlastnictví
§ 2
Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí
(1)  Výše náhrady za vyvlastnění rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí se určuje podle této tabulky:
 
Kvalita stavby
Náhrada v Kčs za 1 m 2 obytné plochy u staveb postavených
 
 
do 1. 6. 1953
po 1. 6. 1953
třída I
367, -
1930, -
třída II
266, -
1400, -
třída III
198, -
1040, -
třída IV
160, -
840, -
Takto vypočtená částka se snižuje o 1 % za každý rok stáří stavby, nejvýše však o 80 %.
Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí do jednotlivých tříd je uvedeno v příloze č. 1.
(2)  Rodinným domkem se rozumí dům, u něhož z úhrnu podlahové plochy všech místností připadají alespoň dvě třetiny na byty a který obsahuje nejvýše pět obytných místností, nepočítajíc v to kuchyně, nebo u něhož při větším počtu těchto místností nepřesahuje úhrn podlahové plochy obytných místností 120 m2.1)
(3)  Obytnou částí zemědělské usedlosti se rozumí část, která je vzhledem k svému vnitřnímu uspořádání a vybavení určena k bydlení a jejíž podlahová plocha nepřesahuje 120 m2.
(4)  Obytnou plochou pro výpočet náhrady za rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí se rozumí podlahová plocha obytných místností.2)
(5)  V náhradě za 1 m2 obytné plochy rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti je zahrnuta i hodnota příslušenství a vybavení (kuchyně do 12 m2 podlahové plochy, záchod, koupelna, spíž, předsíň, sklep, prádelna, vestavěná garáž atd.), které k dané kvalitativní třídě I - IV náleží.
(6)  Okresní národní výbor může výjimečně povolit stanovení náhrady podle odstavce 1 rovněž u obytných částí drobných živnostenských provozoven (kovárna, hostinec, obchod atd.), a u domků, které nejsou rodinnými domky, avšak v době vyvlastnění vzhledem k svému stavebnímu uspořádání a okruhu uživatelů plní úlohu rodinného domku.
§ 3
Rekreační chaty
(1)  Výše náhrady za vyvlastnění rekreačních chat se určuje podle této tabulky:
 
Kvalita stavby
Náhrada v Kčs za 1 m 2 zastavěné plochy u staveb postavených
 
 
do 1. 6. 1953
po 1. 6. 1953
třída I
111, -
585, -
třída II
80, -
425, -
třída III
61, -
320, -
Takto vypočtená částka se snižuje za každý rok stáří stavby
u třídy I o 1, 25 %,
u třídy II o 1, 75 %,
u třídy III o 3, 3 %,