Input:

R 18/1963; Náhrada škody z pracovního poměru organizací. Pracovní úraz Garance

č. 18/1963 Sb. rozh.
Regresní nárok podle § 17 zák. č. 150/1961 Sb. (nedodržení bezpečnostních předpisů a závazných pokynů).
Při onemocnění zaměstnance silikózou jakožto nemocí z povolání má být posuzována z hlediska nedodržení bezpečnostních předpisů a závazných pokynů jen poslední doba (§ 31 cit zák.), po kterou byl zaměstnanec vystaven účinkům činitele, vyvolávajícího tuto chorobu z povolání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. listopadu 1962, 5 Co 349/62.)
Žalobce Státní úřad sociálního zabezpečení uplatnil proti žalovanému podniku z titulu regresního nároku podle § 17 zák. č. 150/1961 Sb. zaplacení částky 269 928,- Kčs.
Okresní soud v Příbrami žalobě částečně vyhověl.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně v napadené části potvrdil.
Odůvodnění:
V souzené věci byl uplatněn regresní nárok podle § 17 zák. č. 150/1961 Sb. (nedodržení bezpečnostních předpisů a závazných pokynů). Tento regresní nárok představuje odpovědnost podniku za nedodržení povinností plynoucích z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nebo ze závazných pokynů daných podniku orgány státního odborného dozoru nebo orgány dozoru ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. Použitím dikce "nebyly dodrženy v podniku" byla vyjádřena skutečnost, že jde o objektivní odpovědnost podniku za právní skutečnost charakterizovanou jako nedodržení bezpečnostních předpisů nebo závazných pokynů orgánů dozoru, ať tato právní skutečnost vznikla protiprávním jednáním osob, za které podnik odpovídá, protiprávním jednáním jiných osob nebo událostí (živelní silou, náhodou).
Pojem bezpečnostních předpisů je vyložen v ustanovení § 27 zákona. Z předpisů tam uváděných pouze u "předpisů na ochranu života a zdraví pracovníků" je vyjádřen požadavek, aby tyto předpisy byly zaměřeny na ochranu samotných pracovníků. Všechny ostatní předpisy se považují za bezpečnostní předpisy "pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví". To znamená, že jsou bezpečnostní předpisy také pokud před škodlivými účinky pracovního procesu (provozu) chrání osoby v tomto procesu nezúčastněné (občany). Toto pojetí bezpečnostních předpisů odpovídá jak oddílu I zákona, kde zmínka o dodržení bezpečnostních předpisů nepatří k charakteristice pracovních úrazů, nýbrž až k charakteristice liberačního důvodu, tak oddílu II, kde regresní odpovědnost podle § 17 je charakterizována nedodržením bezpečnostních předpisů právě v tomto širším pojetí, ježto nezáleží na tom, zda škoda vznikla pracovníkovi nebo někomu jinému.
Závazné pokyny orgánů dozoru jsou dávány podniku:
a) orgány státního odborného dozoru, tj. např. orgány státního odborného technického dozoru podle vl. nař. č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti některých technických zařízení; orgány státní báňské správy podle horního zákona č. 41/1957 Sb. a prováděcích předpisů k němu (vyhlášky č. 259 a 262/1957 Ú. l.); orgány hygienické a protiepidemické služby podle zákona č. 4/1952 Sb., ve znění přílohy k vyhlášce č. 20/1957 Sb.; orgány státní požární ochrany podle zákona č. 18/1958 Sb.; dopravními správními úřady podle zákona č. 97/1950 Sb., o drahách, a zákona č. 47/1956 Sb.,